Historie školy

Historie svinovské školy

Až do roku 1871 neexistovala ve Svinově samostatná škola. Děti navštěvovaly farní školu v Porubě. Svinovští pak museli pomáhat vydržovat učitele i školní budovu. Od roku 1788 začal docházet za žáky do Svinova třikrát týdně učitelský pomocník. K lepšímu se poměry zlepšily až po válce pruské. R. 1869 vyšly školské zákony a podle nich byla v r. 1871 zřízena ve Svinově samostatná jednotřídní škola. V r. 1873 se pak děti stěhovaly ze staré školy (č. 39 „vězení“, jak jí říkaly) do nové budovy spolu se starou školní tabulí a rozbitým počítadlem. V učebně určené pro stovku dětí bývalo obvykle jen 10–20 žáků.
Dvojtřídní se škola stala v r. 1892, kdy nastal příliv obyvatel do obce (rourovna) a projevila se nutnost pořídit školu novou, neboť stará už nestačila návalu žactva. Po dlouhých rozepřích kolem nové školy mezi Němci a Čechy v obecní radě byla vystavěna a v r. 1910 otevřena nová česká škola, jejíž výstavba trvala téměř 5 let. V r. 1912 zřídila Matice opavská ve Svinově soukromou měšťanskou školu. Cílem této akce bylo posílit pozici českého obyvatelstva v obci a dát českým dětem možnost vyššího než jen základního vzdělání. Velikou zásluhu o zřízení této školy měl její první ředitel Jan Jandásek (1887–1929).
Za 1. světové války se probíjela škola jen stěží. Nebylo učitelů, nebylo peněz na provoz. V r. 1917 žádal obecní výbor (již poněkolikáté) o převzetí školy obcí, ale do veřejné správy byla předána až 1. června 1919. Poté nastal její velký rozvoj, např. v r. 1924 zde bylo v 9ti třídách vyučováno 396 žáků ze Svinova i širokého okolí. V třicátých letech počet žáků ještě stoupl, v r. 1936/37 bylo zapsáno 442 žáků. V německé škole, která v té době existovala rovněž, se vyučovalo asi 50 žáků.
Po okupaci v r. 1938 se počet tříd v německé škole zvýšil, a to jednak proto, že se některé české děti přehlásily do německé, jednak díky přistěhovalcům ze záboru, zejména z Polska. Dětí v české škole ubývalo i proto, že se české obyvatelstvo hojně stěhovalo do neokupovaného území. Počátkem prosince 1938 byla v obci zřízena německá měšťanská škola, která byla postupně rozšiřována. Česká měšťanská škola se stěhuje do budovy české obecné školy. K 1. 9. 1941 jsou na německé obecné škole zapsány 203 děti, na německé měšťanské škole 87 žáků. K tomuto datu bylo provedeno další stěhování škol. Německá Hauptschule byla přestěhována do české obecné školy, české obecné škole je poskytnuto 5 učeben v německé škole. Ve školním roce 1941/42 končí existence české měšťanské školy ve Svinově.
Zcela nová situace ve školství nastala po 2. světové válce. Do r. 1953 je ve Svinově mateřská škola, národní a střední škola. Po r. 1953 dochází ke změně v organizaci školství. Do r. 1961 se děti od 6 do 14 let učily v osmileté střední škole, od září 1961 byla školní docházka o rok prodloužena a název školy změněn na základní devítiletá škola. Název základní škola nese od r. 1979 dosud.

Ředitelé

Obecná škola
1871 Adolf Richter, správce
1900–1930 Karel Starůstka, správce
1930–1935 František Friedrich, ředitel
1936–1939 Rudolf Novák, ředitel
Měšťanská škola
1912–1929 Jan Jandásek
1929–1939 František Pokluda
Při okupaci převzal z příkazu německých úřadů všechny svinovské školy v říjnu 1938 německý učitel Johan Kunz. Česká obecná škola byla přejmenována na Volksschule II (Volksschule I byla německá) a řídil ji Max Czapka 1939–1944. Měšťanská škola byla změněna na Burgerschule, později Hauptschule. V lednu 1945 byly obě školní budovy zabrány německou armádou pro vojenský lazaret.
Obecná škola
1945–1948 Konstantin Ohanka
1948–1951 Karel Šajnar
Měšťanská škola
1945–1950 Jan Kudela
1950–1953 Josef Lysík
Národní škola
1951–1953 František Mrázek
V roce 1953 došlo ke sloučení národní školy a střední školy v tzv. osmiletku, později devítiletku.
1953–1962 Josef Lysík
1962–1970 Josef Hrbáč
1970–1978 Albert Zdrálek
1978–1989 Zdeněk Hrůza
1989–2018 Mgr. Zdeněk Ivančo
2018– Mgr. Iveta Komorášová