POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy – Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov
Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního, základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Iveta Komorášová

Složky organizace

– základní škola
– mateřská škola
– školní družina
– školní jídelna
– školní jídelna – výdejna

Příspěvková organizace má odloučená pracoviště na adresách

Bílovecká 1/27, 72100 Ostrava-Svinov
Evžena Rošického 1082/22, 72100 Ostrava-Svinov
Stanislavského 1247/5, 72100 Ostrava-Svinov
Polanecká 92/4, 72100 Ostrava-Svinov

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace
Bílovecká 10/7, Ostrava-Svinov, 721 00

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bílovecká 10/7, Ostrava-Svinov, 721 00

Úřední hodiny
Pondělí a středa 7:00–15:00
V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce.

Telefonní čísla, e-mailové adresy, datová schránka

e-mail: zssvinov@zssvinov.cz

Základní škola
– budova Bílovecká 10: 596 961 425
– budova Bílovecká 1: 596 961 427
– budova E. Rošického: 596 639 662

Mateřská škola
– budova E. Rošického: 596 962 449
– budova Stanislavkého: 734 201 858
– budova Polanecká: 596 964 353

Školní jídelna – 596 961 521
Školní družina – 596 961 425

ID datové schránky – dxkt622

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 1649334309/0800

Identifikační čísla

IČO: 70641871
DIČ: CZ70641871 – nejsme plátci DPH

Dokumenty

– Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
– Školní vzdělávací program Trojlístek
– Kurikulum školní družiny
– Školní řád základní školy
– Školní řád pro mateřské školy
– Vnitřní řád školní družiny
– Vnitřní řád školní jídelny
– Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Ústně lze podat žádost – telefonicky, osobně u ředitelky.
Písemně lze podat žádost – poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.
Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.
Lhůty k vyřízení stížnosti:
– stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů
O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).
Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

– Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
– Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
– Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
– Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
– Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
– Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
– Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

V rámci rámcových smluv.

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.