Projekty MŠ

Chci vědět víc 2021

Na základě žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro oblast školství byla našim mateřským školám společně schválena dotace ve výši 60 000,- Kč na celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti mateřských škol. Opět jsme připravili celoroční projekt s názvem „Chci vědět víc 2021“.


Svým poznávacím projektem chceme vytvářet u dětí základní a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě a rodnému městu, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Hravou formou chceme rozvíjet jejich technické myšlení, dovednosti, tvořivost a jejich fantazii. Chceme využívat logopedickou prevenci na zlepšení komunikačních dovedností dětí, motorických schopností mluvidel, správné výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky a rozumových schopností, jemné a hrubé motoriky. Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, seznamovat se zdravým životnímstylem. Podporovat budeme vazbu k rodnému kraji a městu Ostravě.Projekt je rozdělen do čtyř rámcových oblastí s názvy:


1. Zkoumáme přírodu
a/ Ekoškolka-5 denní pobyt v CHKO Beskydy, mezinárodní environmentální program
b/ Příroda kolem nás-poznávání přírodních lokalit v okolí, technických,
kulturních a environmentálních projektů a objektů, programy environmentálni výchovy


2. Polytechnická výchova
a/ Pracovní dílny, workshopy
b/ Exkurze do významných technických, environmentálních,
historických, kulturních objektů


3. Logopedická prevence
a/ Logopedické chvilky,
b/ Logopedické semináře a besedy pro učitele, rodiče, příbuzné dětí, logopedická prevence
c/ Hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky

4. Zdraví
a/ pronájem sport. Areálu
b/ výlety

Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Mateřské školy se zapojily do projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965.
Projekt se zabývá zvýšením kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím předškolního vzdělávání ohrožených dětí, aktivitami k prevenci školní neúspěšnosti a personální podporu inkluzivního vzdělávání ve školách.
Projekt finančně pokryje činnost asistenta v období 9/2020–12/2022, který bude pracovat na všech odloučených pracovištích mateřských škol ve Svinově.