Projekty

Projekty ve školním roce

2021/2022

Projekty ve školním roce

2020/2021

Projekty ve školním roce

2019/2020

Projekty ve školním roce

2018/2019

Projekty ve školním roce

2017/2018

Projekty ve školním roce

2016/2017

Projekty ve školním roce

2015/2016

Archív – projekty ve školním roce

2014/2015 a dříve

Škola vážně a nevážně 2022

Rada města usnesením č. 08598/RM1822/133 ze dne 01.02.2022 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50 000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) Základní škole a mateřské škole Ostrava-Svinov, příspěvkové organizaci, IČO 70641871, DIČ CZ70641871, na realizaci projektu „Škola vážně i nevážně 2022“.

IT výzva 2022

Otevřená škola III

Číslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021006
Název projektu: Otevřená škola III
Celkové způsobilé výdaje: 1 175 424,00 Kč
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků

3.1/9 Projektový den ve výuce
3.I/10 Projektový den mimo školu
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce

Publicita – plakát ZDE>>

Otevřená škola II

Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021 Č. j.: MSMT-14025/2021-4

V rámci této podpory bylo na naší ZŠ od září do prosince 2021 zapojeno do doučování žáků cca 16 pedagogů a bylo vytvořeno více než 20 různých skupin, jejichž náplní bylo učivo přírodovědných i humanitních předmětů napříč všemi ročníky. Vyučující i děti si doučování pochvalovali, obzvláště individuální přístup k žákům byl přínosný a žáci lépe pochopili zameškané nebo nezvládnuté učivo. Ocenili bychom tuto podporu i v následujícím roce.

Aktivity:
2.I/5 Chůva – personální podpora (MŠ)
2.I/13 Realizovaný projektový den mimo školu (MŠ)
2.II/3 Školní psycholog (ZŠ)
2.II/5 Školní kariérový poradce (ZŠ)
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (ZŠ)
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/20 Projektový den mimo školu (ZŠ)
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
2.V/12 Projektový den v ŠD
2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Fyzická realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.