Projekty

Projekty ve školním roce

2021/2022

Projekty ve školním roce

2020/2021

Projekty ve školním roce

2019/2020

Projekty ve školním roce

2018/2019

Projekty ve školním roce

2017/2018

Projekty ve školním roce

2016/2017

Projekty ve školním roce

2015/2016

Archív – projekty ve školním roce

2014/2015 a dříve

Škola vážně a nevážně 2022

Rada města usnesením č. 08598/RM1822/133 ze dne 01.02.2022 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50 000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) Základní škole a mateřské škole Ostrava-Svinov, příspěvkové organizaci, IČO 70641871, DIČ CZ70641871, na realizaci projektu „Škola vážně i nevážně 2022“.

IT výzva 2022


Na naší škole se stává tradicí, že se vybraní žáci pátých ročníků účastní soutěže IT výzva. Tuto výzvu připravuje tým učitelů ze svinovské základní školy. Téma letošní výzvy bylo – sestrojení plašičky ptactva pro moravského pěstitele vína. Žáci pracovali ve dvojicích a během tří hodin se museli vžít do role programátora, konstruktéra, režiséra a manažera. Při stavbě využívali robotickou stavebnici Lego Wedo, dále pracovali s iPady, na kterých museli jednotlivé funkce naprogramovat, průběh stavby zaznamenali pomocí aplikace StopMotion. Vše nakonec propojili v programu iMovie a vytvořili krátký film, ve kterém celý svůj projekt prezentovali. Úroveň odevzdaných prací byla velmi vysoká, porota tak měla velmi těžkou práci vybrat ty nejlepší. Nejlepší týmy si odnesli velmi hodnotné ceny.
Tato soutěž je realizována v rámci projektu „Škola vážně i nevážně 2022“ financovaného z rozpočtu statutárního města Ostrava.
Mgr. Vladimír Dedek

Zadání pro soutěžící ZDE>>

Skokanský ???

Otevřená škola III

Číslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021006
Název projektu: Otevřená škola III
Celkové způsobilé výdaje: 1 175 424,00 Kč
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků

3.1/9 Projektový den ve výuce
3.I/10 Projektový den mimo školu
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce

Publicita – plakát ZDE>>

Otevřená škola II

Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021 Č. j.: MSMT-14025/2021-4

V rámci této podpory bylo na naší ZŠ od září do prosince 2021 zapojeno do doučování žáků cca 16 pedagogů a bylo vytvořeno více než 20 různých skupin, jejichž náplní bylo učivo přírodovědných i humanitních předmětů napříč všemi ročníky. Vyučující i děti si doučování pochvalovali, obzvláště individuální přístup k žákům byl přínosný a žáci lépe pochopili zameškané nebo nezvládnuté učivo. Ocenili bychom tuto podporu i v následujícím roce.

Aktivity:
2.I/5 Chůva – personální podpora (MŠ)
2.I/13 Realizovaný projektový den mimo školu (MŠ)
2.II/3 Školní psycholog (ZŠ)
2.II/5 Školní kariérový poradce (ZŠ)
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (ZŠ)
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/20 Projektový den mimo školu (ZŠ)
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
2.V/12 Projektový den v ŠD
2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Fyzická realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.