Uvolňování mimořádných opatření

Vážení rodiče!

Jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření a od 25. 5 .2020 umožní osobní přítomnost žáků 1. stupně ve vzdělávacích aktivitách ve školách formou školních skupin. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale žáci budou vypracovávat úkoly zadané distanční formou. Účast žáků je dobrovolná.
Skupiny žáků s maximálním počtem 15 žáků budou rozmístěny v budovách ZŠ na ulicích Bílovecká 10 a Evžena Rošického podle kapacity tříd a dle délky doby, po kterou bude žák ve škole. Nemůžeme Vám zaručit, že Vaše dítě bude ve školní skupině se svými spolužáky a se svou třídní učitelkou. Složení školních skupin bude po celou dobu výuky neměnné a dle požadavků rodičů bude „výuka“ probíhat v době od 8:00 do 12:00 hodin, poté do 16:00 hodin odpolední aktivity v týchž skupinách. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den, o účasti žáků na těchto aktivitách bude vedena evidence.

Pravidla pro pohyb žáků ve škole se řídí dle dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 těmito pravidly:
– Vstup do budovy je umožněn jen žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
– Žák před vstupem do budovy odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (ke stažení – žluté tlačítko na konci textu)
– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – dodržovat odstupy 2 metry, při vstupu do budovy si umýt nebo vydezinfikovat ruce, totéž opakovat po každém vzdělávacím bloku – jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem pro nevpuštění žáka do školy.
– Všichni žáci nosí v prostorách školy roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do budovy vstoupit.

Vedení školy Vás žádá o vyplnění ankety o nástupu žáků do škol pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, kterou najdete ve webové aplikaci Bakaláři v záložce Anketa (nelze vyplnit v mobilní aplikaci), pro přihlášení použijte přístupové údaje pro rodiče. Její výsledky jsou důležité pro organizaci nástupu žáků do školních skupin. Nadále Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a aplikace Bakalář.

Děkujeme Vám za pomoc a přejeme poklidný návrat do běžného života.

Vedení školy

Čestné prohlášení