Pro rodiče prvňáčka

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
ZŠ A MŠ OSTRAVA-SVINOV, p.o.

Informace k online přihlášce

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 online formou. Na webu školy naleznete včas odkaz pro vyplnění online přihlášky. Po jejím podání Vám budou odeslány na Vámi uvedený email soubory k doplnění a tisku, včetně registračního čísla, tento email bude používán pro další komunikaci s Vámi. Pokud nemáte možnosti tisku dokumentů, je možno se domluvit na telefonních číslech 596 961 425 nebo 703 144 709. 

Záložka „zaměření“ Vám umožní výběr odloučeného pracoviště základní školy, které upřednostňujete pro docházku svého dítěte.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno individuálně, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků u vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.zssvinov.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. dubna 2020. V seznamu nebudou uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte od školy v elektronické přihlášce.

Odklad povinné školní docházky: V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky a zároveň požádat o odložení, tzn. současně s přihláškou se podává i žádost o odložení povinné školní docházky, vyznačením příslušného políčka v přihlášce.
Do 31. května 2021 však musí být žádost o odklad doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). V případě, že nemůžete dané doklady doručit do 31. května, je možno domluvit další postup se školou.

Předčasný nástup k povinné školní docházce: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:
– Pro dítě narozené od září do prosince 2015: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
– Pro dítě narozené od ledna do června 2016: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.