Pro rodiče prvňáčka

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
ZŠ A MŠ OSTRAVA-SVINOV, p.o.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám poskytnout základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025.
Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Termíny zápisu

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dvou etapách:
1.–10. dubna 2024 proběhne administrativní část zápisu on-line přes webovou aplikaci <<ZDE
11. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin prezenční zápis budoucích prvňáčků se zákonnými zástupci v budovách školy na ulici Bílovecká 1/27 a E. Rošického 1082/22.

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se výše uvedený termín týká i přijetí cizinců pro školní rok 2024/25.

Plánovaný počet přijímaných žáků: 84 (3 třídy).
1 třída na E. Rošického 1082/22 třída s maximální kapacitou 24 žáků
2 třídy v budově Bílovecká 1/27.
Jediné stanovené kritérium pro přijetí žáků je na odloučeném pracovišti E. Rošického 1082/22 maximální počet 24 žáků.


Způsob zápisu
1. Otevřete webové stránky školy www.zssvinov.cz , záložku AKTUALITY, leták ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a pod ním odkaz PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.
2. Vyplňte elektronickou přihlášku. V kolonce ZAMĚŘĚNÍ zvolíte buď budovu Bílovecká 1/27 nebo E.Rošického 1082/22 podle vlastního výběru, kam Vaše dítě bude docházet a kam se dostavíte k zápisu 11.4.2024. Přihlášku odešlete.
3. Na mailovou adresu, kterou jste uvedli do přihlášky, Vám ihned přijde vyplněná ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY, kterou vytiskněte, podepište a přineste s sebou k prezenčnímu zápisu 11. 4. 2024.
4. Nemáte-li možnost takto žádost vyplnit nebo máte k zápisu další dotazy, kontaktujte kancelář školy (tel. 596 961 425).

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky
– Žádost o zápis dítěte k povinné školní docházce
– Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů) – zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky
– Žádost o zápis dítěte k povinné školní docházce
– Žádost o odklad povinné školní docházky
– Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
– Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
– Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).