Výchovný poradce

Činnost výchovného poradcePORADENSKÉ ČINNOSTI

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

– koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
– individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
– informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
– organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
– zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

– ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy
– předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
– vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
– v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
– dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
– ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

– zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC
– pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI

1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.

– metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
– poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
– poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
– navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
– spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

SPOLUPRÁCE

1. Spolupráce s dalšími organizacemi

– Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
– Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
– Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

2. Spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem

– Ve spolupráci se školním metodikem prevence a školním psychologem organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
– Spolu se školním metodikem prevence a školním psychologem sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

3. Spolupráce s vedením školy

– Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
– Vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

https://tau.cermat.cz/
https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.scio.cz/
https://www.cermat.cz/
http://www.ppp-ostrava.cz/
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips
https://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.stredoskolakvysokoskolak.cz/